33 829 75 90

Znajdź nas na:

Ukształtowanie wierzchowiny i ułożenie warstwy okrywowej na części kwatery nr 1 zamkniętego sektora

Numer: 10/ZP/ZGO/2013
Data ogłoszenia: 2013-09-10
Termin składania ofert: 2013-09-25

Bielsko-Biała, dnia 10 września 2013 roku

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Ukształtowanie wierzchowiny i ułożenie warstwy okrywowej na części kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego przy ulicy Krakowskiej 315 d w Bielsku-Białej

 

Numer ogłoszenia W BZP: 367356 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej , ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8297590 do 592, faks 033 8297590.
 

        Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.bielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ukształtowanie wierzchowiny i ułożenie warstwy okrywowej na części kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego przy ulicy Krakowskiej 315 d w Bielsku-Białej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące prowadzenia i odbioru robót budowlanych, związanych z rekultywacją techniczną części kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315 d w Bielsku-Białej. Realizacja ww. robót zgodnie z projektem inwestycji p.n.Techniczne zamknięcie kwater 1-3 pierwszego sektora składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315 d w Bielsku-Białej opracowanym przez firmę EKO-EKSPERT Sp. z o.o. w Katowicach, 2011 r. - Załącznik nr 9 do SIWZ oraz późniejszymi zmianami rzędnych wierzchowiny w kilku punktach kwatery nr 1, zaznaczonymi w Załączniku nr 10 do SIWZ - Podziale terenu na figury geometryczne celem zobrazowania projektowanych robót ziemnych - proponowana zmiana ukształtowania rekultywacji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie wykopów i nasypów w gruntach nieskalistych oraz przemieszczania gruntu, odpadów lub mieszaniny gruntu i odpadów w związku z formowaniem spadków, skarp i wierzchowiny rekultywowanego składowiska. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z rekultywacją techniczną zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315D w Bielsku-Białej. Wyszczególnione w zamówieniu roboty budowlane prowadzone będą na wyznaczonej przez Zamawiającego części kwatery nr 1 składowiska Załącznik nr 10 do SIWZ o powierzchni około 23.400 m2, a także w odległości od 200 - 400 m poza tym terenem, w przypadku pozyskiwania, wcześniej spryzmowanego przez Zamawiającego, gruntu spoistego przeznaczonego na budowę wierzchniej 0,5 m grubości warstwy okrywowej odpadów. Powstała w czasie eksploatacji bryła składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wymaga docelowego ukształtowania, zgodnego z projektem budowlanym. W związku z tym na wyznaczonej przez Zamawiającego części kwatery nr 1 składowiska należy tak uformować górną warstwę, odpadów, aby jej rzędna była niższa o 1,50 m od docelowej wysokości wierzchowiny wyznaczonej w projekcie i załączniku nr 1. Przyjęta dla etapu rekultywacji technicznej wysokość wierzchowiny będzie osiągnięta poprzez okrycie górnej warstwy odpadów, warstwą uszczelniającą grubości 0,50 m zbudowaną z gruntu spoistego (gliny). Na tak przygotowanym podłożu, Zamawiający we własnym zakresie będzie układał 1,0 m grubości warstwę kompostu stanowiącego podłoże pod zazielenienie wierzchowiny i skarp rekultywowanego składowiska. Grunty lub mieszanina gruntu i odpadów uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane w maksymalnym stopniu przez Wykonawcę do budowy nasypów. Odpady lub mieszanina gruntu i odpadów nie przydatne do budowy nasypów, a stanowiące nadmiar objętości robót ziemnych powinny, za zezwoleniem Inspektora Nadzoru, być wywiezione przez Wykonawcę na odkład poza teren budowy. Zapewnienie terenów na odkład, położonych od 200-400 m od miejsca prowadzenia robót, należy do obowiązków Zamawiającego. Do prowadzenia robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub podobny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zalecany sprzęt do poszczególnych rodzajów robót to: - odspajanie i wydobywanie gruntów i odpadów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów i odpadów (spycharki, zgarniarki), - transport mas ziemnych i odpadów (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). Jako sprzęt podstawowy można stosować: - spycharkę gąsienicową o mocy min. 150 KM - 2 szt., w tym jedna spycharka z gąsienicami błotnymi, - koparkę gąsienicową o poj. łyżki min. 0,6 m3 - 1 szt., - koparkę gąsienicową z wysięgnikiem o poj. łyżki min. 0,6 m3 - 1 szt., z wym. łyżką do skarpowania, - walec do robót ziemnych - 2 szt., - ładowarkę kołową o pojemności łyżki min. 4 m3 - 1 szt., - koparkę podsiębierną o poj. łyżki 0,40 m3 - 1 szt., - samochody samowyładowcze o nośności 5 ton - 4 szt. - kompaktor do zagęszczania odpadów - 1 szt. W trakcie prowadzenia robót na składowisku należy zwracać szczególną uwagę na dokładność ich wykonania oraz przestrzeganie przepisów BHP. Prace powinny być tak zorganizowane, aby czasokres przemieszczania odpadów maksymalnie skrócić. Należy ograniczyć uciążliwość zapachową poprzez codzienne przykrywanie odkrytych odpadów materiałem inertnym. Odstępstwa od dokumentacji projektowej, na które nie wyraził zgody Inspektor Nadzoru obciążają Wykonawcę robót ziemnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-0, 45.22.21.10-3, 45.22.20.00-9, 45.22.21.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 19.000 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności firmy jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane związane z kształtowaniem wierzchowiny i ułożeniem warstwy okrywowej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni co najmniej 15 tys. m 2 z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.

       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem do prowadzenia robót związanych z kształtowaniem wierzchowiny i ułożeniem warstwy okrywowej na składowisku, takich jak: - odspajanie i wydobywanie gruntów i odpadów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.),jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów i odpadów (spycharki, zgarniarki, równiarki i itp.), - transport mas ziemnych i odpadów (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). Do sporządzenia wykazu jednostek odpowiedniego sprzętu do prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystać Załącznik nr 6 do SIWZ.

       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniających do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie koniecznym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niniejszego zamówienia oraz członkostwo właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Do sporządzenia Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należy wykorzystać Załącznik nr 7 do SIWZ.

      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku a) wykazanie przez Wykonawcę informacji (lub informacje) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej możliwość dysponowania przez Wykonawcę środkami finansowymi na poziomie min. 600 tys. złotych oraz b) przedłożenie części Sprawozdania finansowego (Rachunku zysków i strat, Bilans) a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do przedłożenia umowy konsorcjum (żądanie to jest wymagane przed podpisaniem umowy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgo.bielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biała.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biała.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 9 i 10 do SIWZ zostanie udostepniona na wniosek Wykonawcy.

« wróć do listy

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij