33 829 75 90

Znajdź nas na:

Dostawa i montaż bram szybkobieżnych rolowanych zewnętrznie wyposażonych w system automatycznego ste

Numer: 4/ZP/ZGO/2013
Data ogłoszenia: 2013-03-29
Termin składania ofert: 2013-04-15

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa i montaż bram szybkobieżnych rolowanych zewnętrznie wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlną do obiektów ZGO S.A

Numer ogłoszenia w BZP: 47923 - 2013; data zamieszczenia: 29.03.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej , ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8297590 do 592, faks 033 8297590.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż bram szybkobieżnych rolowanych zewnętrznie wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlną do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż trzech bram szybkobieżnych rolowanych zewnętrznych wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlną do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej: sortowni i kompostowni. Zakres realizacji zamówienia: - dostawa i montaż 2 bram do sortowni o wymiarach 6.000 mm x 7.000 mm w świetle otworu, - dostawa i montaż 1 bramy do kompostowni o wymiarach 6.000 mm x 5.000 mm w świetle otworu, Wymagania: Wszystkie te bramy powinny być szybkobieżne, wyposażone w system automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlną, przeznaczone do pracy ciągłej, z przeznaczeniem do zastosowania na zewnątrz budynku (montaż i rolowanie). Bramy te powinny spełniać następujące wymogi: - odporność na obciążenie wiatrowe (wg PN EN 12424) - minimum 2 klasa, - płaszcz bramy odporny na działanie temperatur w zakresie od -25 0 C do 70 0 C, wykonany z PCV o grubości min.2,4 mm wzmocnionego wkładem z tkaniny z sekcją przezroczystą o wys. min. 1450 mm do max. 1600 mm); - płaszcz bramy ze wzmocnieniami przeciwwiatrowymi ze stali sprężynowej, - kolorystyka części nieprzeziernej płaszcza bramy: do uzgodnienia z Zamawiającym, - izolacyjność akustyczna (wg PN EN 717-1) R = min. 20 dB, -dolny profil bramy wykonany z aluminium wyposażony w uszczelkę progową EPDM, - prowadnice bramy stalowe ocynkowane niemalowane; - napęd elektryczny nasadowy, - standardowe sterowanie z przetwornicą częstotliwości FU - prędkość bramy otwieranie min.2,0 m/s, zamykanie min. 0,5 m/s; - sterowanie impulsowe za pomocą sterownika foliowego umieszczonego wewnątrz przy bramie z wyłącznikiem głównym; - sterowanie z możliwością ustawienia czasowego automatycznego zamykania bramy; - wymagane zabezpieczenia: krata świetlna od poziomu 0 mm do 2500 mm wysokości bramy montowania w prowadnicach pionowych; - awaryjne otwieranie ręczne za pomocą łańcucha awaryjnego; - bramy dla sortowni wyposażone jednostronnie w pętle indukcyjne, - bramy dla kompostowni wyposażone dwustronnie w pętle indukcyjne, - wykonanie koniecznych stalowych konstrukcji wsporczych na zewnątrz hali przeznaczonych pod montaż bram szybkobieżnych; - bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem, - zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne na korozję lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie dla środowiska agresywnego, - bramy mają spełniać polskie normy, a w szczególności: PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania, PN-EN 12453:2002 Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania, PN-EN 12978:2006 Drzwi i bramy. Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i metody badań. - wykonanie stalowych obróbek wykończeniowych otworów wokół zamontowanych bram szybkobieżnych dostosować do istniejących rozwiązań architektonicznych - w uzgodnieniu z Zamawiającym, - minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ IDW.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.15.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wpłacenia wadium w wysokości 5.000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; Ponadto zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty dokumenty potwierdzające, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: -aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3.1. pkt. 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składne, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. - oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ

      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: - wykaże co najmniej dwie dostawy bram szybkobieżnych zewnętrznych wraz z ich montażem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, - Wykonawca złoży Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw z załączeniem dokumentu potwierdzającego w/w dostawy

      III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (Załącznik nr 2 do SIWZ)

      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa sposobu dokonywania oceny spełniania dla w/w warunku

      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży: - opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł, - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania - według wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgo.bielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2013 godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała (Budynek Administracyjny).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

« wróć do listy

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij