33 829 75 90

Znajdź nas na:

Dostawa drutu do belowania sprasowanych odpadów w ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 01.01.2014 r.

Numer: 13/ZP/ZGO/2013
Data ogłoszenia: 2013-11-06
Termin składania ofert: 2013-11-19

  Bielsko-Biała, dnia 6 listopada 2013 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Dostawa drutu do belowania sprasowanych odpadów

w ZGO S.A. w Bielsku-Białej

na okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. 

Numer ogłoszenia w BZP: 451438 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013

 

dotyczy: dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8297590 do 592, faks 033 8297590.

        Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.bielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drutu do belowania sprasowanych odpadów w Z S.A. w Bielsku-Białej na okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów w ilości nie mniejszej niż 2500-3000 kg każdorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Szczegółowe warunki dostaw zostaną ustalone po podpisaniu umowy. Wspólny Słownik Zamówienia: Kod CPV 44.33.30.00-3 Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry techniczne: Średnica drutu: 3,7 mm. Drut stalowy, miękko odpuszczany, nasączony powierzchniowo olejem. Wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016. Wytrzymałość 350-400 N/mm2. Pakowany w kręgi o średnicy wewnętrznej min. 350 mm zewnętrznej 600-700 mm. Waga 1 kręgu w granicach 100 -120 kg. Ilość zamawiana w okresie od dnia 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wyniesie ok. 50 ton. Dostawa materiału na europaletach, zabezpieczonych folią. Wykonawca będzie dostarczał drut własnym lub wynajętym transportem do magazynu Zamawiającego mieszczącego się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej ul. Krakowska 315d, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.00. Koszt transportu należy wkalkulować w cenę towaru. Zamówiony drut do prasy Wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia faksem od Zamawiającego. Ważenie poszczególnych dostaw będzie odbywało się na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych partii. Różnice w wagach Wykonawcy a Zamawiającego będą rozliczane na korzyść Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej jednorazowej dostawy komplet dokumentów potwierdzających, że dostarczony drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016. Ewentualna niezgodność danej dostawy z wymaganiami Zamawiającego zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem i będzie podlegać reklamacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości dostaw przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tego tytułu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Umowa (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie ZGO S.A., a nadto zapewnić ich przestrzeganie przez swoich pracowników. Dotyczy do zwłaszcza spełnienia wymagań odnoszących się do przepisów z zakresu: - bezpieczeństwa i higieny pracy, - ochrony przeciwpożarowej, - ochrony środowiska, - ruchu drogowego. W związku z powyższym Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niekorzystne skutki wynikające z jego działań, niedopatrzeń lub zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia ppoż i ochrony środowiska w stosunku do ZGO S.A., miejsca wykonywania prac, jak również jakiejkolwiek strony trzeciej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.33.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

     Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę minimum 3 wykonanych na przestrzeni ostatnich trzech lat dostaw drutu do prasy o parametrach tożsamych lub zbliżonych do wymaganych przez Zamawiającego - należy podać daty wykonywania dostaw, przedmiot dostaw, wskazać odbiorców i załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (min. od 3 odbiorców)

        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczeniao spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku ponadto na podstawie Świadectwa jakości drutu do prasy wystawionego przez: a) producenta drutu potwierdzające, że oferowany drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026; b) producenta stali walcowanej przeznaczonej do produkcji drutu, z którego ma wynikać gatunek stali i wykonanie zgodne z normą PN-EN 10016

        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przedłożenie przez Wykonawcę Informacji Banku, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na poziomie minimum 100.000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

     informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

     informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

        III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

Świadectwo jakości drutu do prasy wystawione przez: - producenta drutu potwierdzające, że oferowany drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026; - producenta stali walcowanej przeznaczonej do produkcji drutu, z którego ma wynikać gatunek stali i wykonanie zgodne z normą PN-EN 10016

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgo.bielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biała.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biała.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d,

43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8297590 do 592, faks 033 8297590.

         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.bielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drutu do belowania sprasowanych odpadów w Z S.A. w Bielsku-Białej na okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów w ilości nie mniejszej niż 2500-3000 kg każdorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Szczegółowe warunki dostaw zostaną ustalone po podpisaniu umowy. Wspólny Słownik Zamówienia: Kod CPV 44.33.30.00-3 Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry techniczne: Średnica drutu: 3,7 mm. Drut stalowy, miękko odpuszczany, nasączony powierzchniowo olejem. Wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016. Wytrzymałość 350-400 N/mm2. Pakowany w kręgi o średnicy wewnętrznej min. 350 mm zewnętrznej 600-700 mm. Waga 1 kręgu w granicach 100 -120 kg. Ilość zamawiana w okresie od dnia 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wyniesie ok. 50 ton. Dostawa materiału na europaletach, zabezpieczonych folią. Wykonawca będzie dostarczał drut własnym lub wynajętym transportem do magazynu Zamawiającego mieszczącego się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej ul. Krakowska 315d, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.00. Koszt transportu należy wkalkulować w cenę towaru. Zamówiony drut do prasy Wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia faksem od Zamawiającego. Ważenie poszczególnych dostaw będzie odbywało się na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych partii. Różnice w wagach Wykonawcy a Zamawiającego będą rozliczane na korzyść Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej jednorazowej dostawy komplet dokumentów potwierdzających, że dostarczony drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016. Ewentualna niezgodność danej dostawy z wymaganiami Zamawiającego zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem i będzie podlegać reklamacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości dostaw przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tego tytułu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Umowa (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie ZGO S.A., a nadto zapewnić ich przestrzeganie przez swoich pracowników. Dotyczy do zwłaszcza spełnienia wymagań odnoszących się do przepisów z zakresu: - bezpieczeństwa i higieny pracy, - ochrony przeciwpożarowej, - ochrony środowiska, - ruchu drogowego. W związku z powyższym Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niekorzystne skutki wynikające z jego działań, niedopatrzeń lub zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia ppoż i ochrony środowiska w stosunku do ZGO S.A., miejsca wykonywania prac, jak również jakiejkolwiek strony trzeciej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.33.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

         Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę minimum 3 wykonanych na przestrzeni ostatnich trzech lat dostaw drutu do prasy o parametrach tożsamych lub zbliżonych do wymaganych przez Zamawiającego - należy podać daty wykonywania dostaw, przedmiot dostaw, wskazać odbiorców i załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (min. od 3 odbiorców)

         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku ponadto na podstawie Świadectwa jakości drutu do prasy wystawionego przez: a) producenta drutu potwierdzające, że oferowany drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026; b) producenta stali walcowanej przeznaczonej do produkcji drutu, z którego ma wynikać gatunek stali i wykonanie zgodne z normą PN-EN 10016

         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przedłożenie przez Wykonawcę Informacji Banku, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na poziomie minimum 100.000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

 

« wróć do listy

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij